Nacionālā patenta dati

#
(54) Nosaukums MIKOTOKSĪNU NOTEIKŠANAS PAŅĒMIENS RAUDZĒTĀ GRAUDU VAI OGU ALKOHOLISKĀ VAI BEZALKOHOLISKĀ DZĒRIENĀ
Nosaukums angliski METHOD FOR DETECTING MYCOTOXINS IN FERMENTED ALCOHOLIC OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGE MADE OF GRAIN OR BERRIES

Statuss Patents ir spēkā

(21) Pieteikuma numurs P-18-70
(22) Pieteikuma datums 30.08.2018
(11) Patenta numurs 15490
(45) Piešķiršanas datums 20.08.2020

Publikācijas Datums Numurs
Patenta pieteikuma publikācija (A) 20.03.2020 15490
Patenta publikācija (B) 20.08.2020 15490

(51) Starptautiskā patentu klasifikācija (IPC) G01N 33/14, G01N 30/00

(73) Īpašnieks(-i) PĀRTIKAS DROŠĪBAS, DZĪVNIEKU VESELĪBAS UN VIDES ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS 'BIOR', Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076, LV
(72) Izgudrotājs(-i) Ingars REINHOLDS, Brīvības iela 152-6, Rīga, LV-1012, LV
Vadims BARTKEVIČS, Zeiferta iela 7-1, Olaine, Olaines nov., LV-2114, LV
Irina ROZENTĀLE, Klijānu iela 5-3, Rīga, LV-1012, LV
(74) Pārstāvis Maruta VĪTIŅA, Aģentūra TRIA ROBIT, Vīlandes iela 5-2, Rīga, LV-1010, LV

Notikumu vēsture

Nākamā maksājuma termiņš 31.08.2021 Par 4. gadu
Uzturēšanas maksu vēsture

Kopsavilkums

Izgudrojums attiecas uz analītisko ķīmiju, konkrēti uz pārtikas piesārņojuma noteikšanas metodēm. Tas var tikt izmantots selektīvai divpadsmit mikotoksīnu, proti, aflatoksīna B1, beauvericīna, deoksinivalenola, enniatīna A, enniatīna A1, enniatīna B, enniatīna B1, HT-2 toksīna, ohratoksīna A, sterigmatocistīna, T-2 toksīna un zearalenona satura noteikšanai alū, vīnā un citos raudzētos graudu vai ogu alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienos. Paņēmiens raksturīgs ar to, ka tas nodrošina automatizētu paraugu attīrīšanu no matricas komponentiem, izmantojot tiešsaistes cietās fāzes ekstrakcijas kolonnas ar grafitizētas ogles cieto sorbentu sistēmu, bet paraugu attīrīšanas un eluēšanas šķīdums ir divfāžu, kur pirmā fāze ir 0,5 mM amonija acetāta šķīdums ūdenī, kas satur 0,1 tilpuma % skudrskābes, un otrā fāze ir 0,5 mM amonija acetāta šķīdums acetonitrilā, kas satur 0,1 tilpuma % skudrskābes, ar mainīgu fāžu attiecību. Paņēmiens nodrošina augstu attīrīšanas efektivitāti un analītisko jutību divpadsmit mikotoksīnu vienlaicīgai noteikšanai analizējamā paraugā, lietojot tiešsaistes augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfiju-nolidojuma laika masspektrometriju.


Zīmējums

Lietas dokumenti