Nacionālā patenta dati

#
(54) Nosaukums Līdzeklis DNS metiltransferāzes aktivitātes pazemināšanai zīdītāju šūnās
Nosaukums angliski AGENT FOR DECREASING ACTIVITY OF METHYLTRANSFERASE IN MAMMAL CELLS

Statuss Patents ir zaudējis spēku pirms termiņa (PL 55.1.2.)

(21) Pieteikuma numurs P-17-44
(22) Pieteikuma datums 28.06.2017
(11) Patenta numurs 15262
(45) Piešķiršanas datums 20.05.2018

Publikācijas Datums Numurs
Patenta pieteikuma publikācija (A) 20.10.2017 15262
Patenta publikācija (B) 20.05.2018 15262

(51) Starptautiskā patentu klasifikācija (IPC) A61K31/351

(73) Īpašnieks(-i) RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV
(72) Izgudrotājs(-i) Jeļena KRASIĻŅIKOVA, Vārnu iela 16-4, Rīga, LV-1009, LV
Gaļina TELIŠEVA, Brīvības gatve 215B-42, Rīga, LV-1039, LV
Elena KISTANOVA, 73 Tzarigradsko shose, Sofia, 1113, BG
Desislava ABADJIEVA, 73 Tzarigradsko shose, Sofia, 1113, BG
Elena STOYANOVA, 73 Tzarigradsko shose, Sofia, 1113, BG
Mihail CHERVENKOV, 73 Tzarigradsko shose, Sofia, 1113, BG
Ludmila IVANOVA, Ēvalda Valtera iela 5-29, Rīga, LV-1021, LV
Uldis BERĶIS, Baldones iela 28-36, Rīga, LV-1083, LV
Tatjana DIŽBITE, Biķernieku iela 128 k-1-32, Rīga, LV-1079, LV
Līga LAUBERTE, Elvīras iela 9B-31, Rīga, LV-1083, LV
(74) Pārstāvis Ludmila IVANOVA, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV

Notikumu vēsture

Nākamā maksājuma termiņš
Uzturēšanas maksu vēsture

Kopsavilkums

Zīmējums

Lietas dokumenti