Nacionālā patenta dati

#
(54) Nosaukums Pārklājums tīklveida allotransplantātam ar āķiem un tā lietošanas paņēmiens
Nosaukums angliski A COVERING OF PROSTHETIC MESH WITH HOOKS AND A METHOD OF USE

Statuss Patents ir zaudējis spēku pirms termiņa (PL 55.1.2.)

(21) Pieteikuma numurs P-15-05
(22) Pieteikuma datums 21.01.2015
(11) Patenta numurs 14976
(45) Piešķiršanas datums 20.11.2015

Publikācijas Datums Numurs
Patenta pieteikuma publikācija (A) 20.04.2015 14976
Patenta publikācija (B) 20.11.2015 14976

(51) Starptautiskā patentu klasifikācija (IPC) A61F2/00, A61F2/0063

(73) Īpašnieks(-i) RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV
LATVIJAS UNIVERSITĀTE, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, LV
(72) Izgudrotājs(-i) Viesturs BOKA, Stokholmas iela 69, Rīga, LV-1014, LV
Igors IVANOVS, Ēvalda Valtera iela 5-29, Rīga, LV-1021, LV
Guntars PUPELIS, Sējas iela 6B, Rīga, LV-1068, LV
Agris RUDZĀTS, Neretas iela 2-17, Rīga, LV-1004, LV
Māris SABA, 'Meždīvaiņi', Upeslejas, Stopiņu nov., LV-2118, LV
(74) Pārstāvis Ludmila IVANOVA, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV

Notikumu vēsture

Nākamā maksājuma termiņš
Uzturēšanas maksu vēsture

Kopsavilkums

Zīmējums

Lietas dokumenti