Nacionālā patenta dati

#
(54) Nosaukums PĀRVIETOJAMĀ MODULĀRĀ ENERGOAPGĀDES IEKĀRTA
Nosaukums angliski MOBILE MODULAR ENERGY UNIT

Statuss Patents ir spēkā

(21) Pieteikuma numurs LVP2020000026
(22) Pieteikuma datums 19.03.2020
(11) Patenta numurs 15542
(45) Piešķiršanas datums 20.12.2021

Publikācijas Datums Numurs
Patenta pieteikuma publikācija (A) 20.12.2020 15542
Patenta publikācija (B) 20.12.2021 15542

(51) Starptautiskā patentu klasifikācija (IPC) H02B 1/52

(73) Īpašnieks(-i) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, LV
(72) Izgudrotājs(-i) Anatolijs BORODIŅECS, Jūrmalas gatve 100 k-2-126, Rīga, LV-1029, LV
Aleksandrs ZAJACS, Zemes iela 7-55, Rīga, LV-1082, LV
Raimonds BOGDANOVIČS, Arhitektu iela 25-58, Daugavpils, LV-5410, LV
Jurģis ZEMĪTIS, Vīlipa iela 10-34, Rīga, LV-1083, LV
(74) Pārstāvis

Notikumu vēsture

Nākamā maksājuma termiņš 31.03.2022 Par 3. gadu
Uzturēšanas maksu vēsture

Kopsavilkums

Izgudrojums attiecas uz enerģētikas nozari, konkrētāk uz pārvietojamām energoapgādes iekārtām. Piedāvātās pārvietojamās, modulārās energoapgādes iekārtas enerģijas ražošanā tiek izmantoti fotoelektriskie elementi, elektroenerģija tiek pārveidota siltumenerģijā padeves blokā (7) un/vai tiek padota tieši elektroiekārtu patērētājiem (6). Neizlietotā enerģija tiek akumulēta enerģijas uzkrāšanas blokā (2). Iekārtai papildus ir dīzeļdegvielas ģeneratora bloks (1), siltuma atgūšanas bloks (8), elektroapgādes tīkla pieslēguma vieta (6) un attālināti vadāma galvenā kontrolierīce (5). Piedāvātā iekārta var tikt izmantota autonomai enerģijas ražošanai un piegādei.


Zīmējums
Zīmējums

Lietas dokumenti