Latvijas Republikas Patentu valdes datubāzes


Datubāze „PREČU ZĪMES” satur informāciju par nacionālajā procedūrā pieteiktajām preču zīmēm.
Datubāze „DIZAINPARAUGI” satur informāciju par nacionālajā procedūrā pieteiktajiem dizainparaugiem – gan par dizainparaugu patentiem, kas pieteikti saskaņā ar 1993. gada Dizainparaugu aizsardzības likumu, gan par dizainparaugiem, kas pieteikti saskaņā ar 2004. gada Ministru kabineta „Dizainparaugu noteikumiem” un 2004. gada Dizainparaugu likumu. Informācija par pieteiktajiem, bet vēl nereģistrētajiem dizainparaugiem nesatur attēlus.
Pieeja datubāzēm ir bez maksas, un tajās vienmēr atrodama aktuālā informācija. Datubāzēm nav juridiska spēka. Oficiālus izrakstus no Valsts preču zīmju reģistra un Valsts dizainparaugu reģistra sniedz Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta Valsts reģistru nodaļa.

Datubāze „ATTEIKTĀS PREČU ZĪMES” satur informāciju par Latvijā pieteiktajām un uz Latviju attiecinātajām preču zīmēm, kuru reģistrācija saskaņā ar 1993. gada 9. marta likuma „Par preču zīmēm” (LPZ/93) vai 1999. gada 16. jūnija likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” (LPZ/99) noteikumiem atteikta pilnībā (attiecībā uz visām pieteiktajām precēm vai pakalpojumiem) vai daļēji (attiecībā uz noteiktām precēm vai pakalpojumiem).

Datubāze „APELĀCIJAS” satur informāciju par Patentu valdes Apelācijas padomes lēmumiem apelāciju lietās, kuras izskatītas saskaņā ar 1993. gada 9. marta likuma „Par preču zīmēm” (LPZ/93), 1999. gada 16. jūnija likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” (LPZ/99), 1993. gada 4. maija Dizainparaugu aizsardzības likuma (DAL/93), 2004. gada 17. novembra Dizainparaugu likuma (DL), 1993. gada 2. marta Patentu likuma (PL/93), 1995. gada 30. marta Patentu likuma (PL/95) vai 2007. gada 27. februāra Patentu likuma (PL/2007) noteikumiem.
Datubāze „IEBILDUMI” satur informāciju par Patentu valdes Apelācijas padomes lēmumiem iebildumu lietās, kuras izskatītas saskaņā ar 1993. gada 9. marta likuma „Par preču zīmēm” (LPZ/93), 1999. gada 16. jūnija likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” (LPZ/99), 1993. gada 4. maija Dizainparaugu aizsardzības likuma (DAL/93) vai 2004. gada 17. novembra Dizainparaugu likuma (DL) noteikumiem.
Sadaļā „Lēmuma pamatojums” izmantotie saīsinājumi:
PK – 1883. gada 20. marta Parīzes konvencija par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību
LR un ASV līg. – 1994. gada 6. jūlija līgums starp Latvijas Republiku un ASV par tirdznieciskajām attiecībām un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību
TRIPs – Līgums par intelektuālā īpašuma tiesību aspektiem saistībā ar tirdzniecību
APL – Administratīvā procesa likums
CPL – Civilprocesa likums
CPK – Civilprocesa kodekss
CL – Civillikums